Reglement 2019

Rommelmarkt / Standhouders

Wanneer

 • De drank- en eetstanden, de activiteiten, de ambachten en de rommelmarkt vinden plaats in de dreef naar het kasteel op de zondag van het laatste weekend van de maand september vanaf 11u:

  • Alle standhouders moeten vooraf inschrijven om hun plaats te reserveren.

  • Standhouders kunnen vanaf 9u het terrein betreden. Vanaf 9u zijn er mensen van de organisatie beschikbaar voor het toewijzen van de standplaats, het geven van algemene informatie en hulp indien nodig.

  • Om 11u moet je stand klaar zijn.

  • Het einde van de markt is om 18u. Dan dient alles opgeruimd en proper achtergelaten te worden.

Standplaats

 • Een standeenheid is 6m breed.

  • Voor de wagen is er plaats op de standplaats zelf

  • Enkel de gereserveerde ruimte mag worden ingenomen en het is door derden verboden ruimte af te bakenen. 

  • Om een vlot verloop van de in te nemen plaatsen te laten doorgaan, moet u zich aanmelden bij de verantwoordelijke van de standplaatsen

  • Over de toewijzing is geen discussie mogelijk

 • Na afloop van de rommelmarkt dient elke standhouder alle materiaal en afval terug mee nemen. Wie dit niet doet, riskeert vervolging wegens sluikstorten.

 • Hulpdiensten moeten op elk moment door de dreef kunnen passeren. Een stand mag de dreef niet hinderen.

Inschrijven/reserveren

 • De reservatie is enkel geldig na betaling van het juiste bedrag. Bij niet-betaling mag u de markt als standhouder niet betreden.

 • Er kunnen maximaal 4 plaatsen naast elkaar gereserveerd worden op dezelfde naam.

 • Alle plaatsen zullen toegewezen worden bij aanmelding op de feesten

 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor plaatsen die door overmacht niet vrij zijn.

 • Na 11u op de dag van de rommelmarkt, mogen niet ingenomen plaatsen overgenomen worden door anderen, mits toestemming van de verantwoordelijke(n) van Rondoenk Feest!.

 • Standhouders/bezoekers die zich niet gedragen naar het reglement of naar een overeenkomst na een geschil kunnen verzocht worden onmiddellijk de terreinen te verlaten. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien. Het reglement in bindend voor alle deelnemende partijen.

Standgeld

 • De prijs per rommelmarkt plaats bedraagt 5€. (geen elektriciteit voorzien)

 • De prijs per standplaats bedraagt 25€. (elektriciteit wordt voorzien)

Goederen

 • Er mogen geen voedingswaren (eten noch drinken) door de standhouders van de rommelmarkt verkocht worden. Dit wordt voorbehouden aan de drank- en eetgelegenheden die deelnemen

 • Er mogen geen illegale of gestolen producten aangeboden worden op straffe van vervolging.

 • Er mogen geen levende dieren verkocht of weggegeven worden

Organisatie

 • Rondoenk Feest wordt georganiseerd door een samenwerking van verschillende Ramsdonkse verenigingen en personen. (Landelijke Gilde, Unizo, De Groenen Hoek, Mil Van Ranst, Dirk Blommaert, Bocht 10)

 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen van gelijk welke aard die door deelname aan de markt kunnen optreden.

 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade, ongevallen en verwondingen door misbruik/negeren van wetten en regels.

 • In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

Veiligheid

 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen van gelijk welke aard die door deelname aan de markt kunnen optreden/ is verzekerd voor…

 • De standhouders moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen enz.) te allen tijde kunnen doorrijden.

 • Het is verboden op de terreinen om enige vorm van vuur te maken (vuurkorf, barbecue,…)

 • Na afloop van de markt mogen er geen vuilnis of niet-verkochte goederen achtergelaten worden.

Auto’s

 • Vóór 11u moeten alle auto's, bestelwagens, aanhangwagens, ... van de standhouders buiten de marktzone geparkeerd worden/achter de tenten…

 • De verkeersregels blijven te allen tijde gelden en bij het uitladen mag de doorgang niet versperd worden.

 • De marktzone is verkeersvrij tussen 11u en 17u. Tussen deze uren is het niet toegelaten zich met gemotoriseerde voertuigen in de afgebakende markt-zone te begeven (uitgezonderd hulpdiensten, voertuigen organisatie of evenementsvoertuigen)

 • Standplaatshouders die zich schuldig maken aan fout parkeren, zullen door de bevoegde instanties verwijderd/beboet worden (zie politiereglement)

Sabam en Billijke Vergoeding

 • Het afspelen van auteurs beschermde muziek is de volledige verantwoordelijkheid en volledig ten laste van de standhouder in kwestie. (Standhouder is deelnemer aan de markt, vereniging of sponsor die een stand heeft opgezet en wordt beschouwd als organisator.)

 • De feitelijke vereniging ‘Rondoenk Feest!’ betaalt geen enkele vorm van auteursrechtelijke vergoedingen, aangezien zij enkel de een platform faciliteren waarop bedrijven, verenigingen, organisaties en/of individuen hun eigen activiteit kunnen organiseren. Vandaar dat de deelnemer als de organisator wordt beschouwd. De organisator dient bijgevolg zelf in te staan voor deze vergoedingen.

 • Sabam en Billijke Vergoeding moeten betaald worden wanneer de genodigden niet tot de familiale kring behoren. De ‘familiale kring’ moet strikt geïnterpreteerd worden als de kring gevormd door de familie. Vb. Voor een prive-verjaardagsfeestje met vrienden is de organisator verplicht om Sabam en Billijke Vergoeding te betalen. 

  Meer info over Sabam vindt u hier.
  Meer info over Billijke Vergoeding vindt u hier.

Diverse

 • Iedere standhouder dient mee te brengen:

  • verlengkabel van 50 m om aan te kunnen sluiten op de elektriciteitspunten

  • tent/afdak 

  • eventuele ondergrond (zeil, planken, want je staat op gras) 

  • tafel(s)/stoel(en)

 • Verplaatsbare afdakjes (tenten, paraplu's enz.) kunnen geplaatst worden voor zover de diepte van de standplaats dit toelaat, indien de breedte groter is dan de standplaats kan afgesproken worden met de naburige standhouder en dient deze met het plaatsen van een afdak akkoord te gaan.

 • Er mag geen schade toegebracht worden aan gevels, bomen of planten. Hinderlijke takken of ander groen mogen op creatieve wijze ingetoomd worden (vb. een standhouder bond de takken van de treurwilg vast met een groot, kleurrijk lint).

 • Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de bestuursleden van Rondoenk Feest